Články
Budova světové výstavy 1873 ve Vídni. Tlačiť E-mail

Priemyselný palác všetkých národov, alebo Krištáľový palác vystavený ku príležitosti Svetovej výstavy 1851 v Londýne, je míľnikom vo výstavbe výstavných pavilónov a po jeho vzore sa podobné stavby realizovali aj v iných krajinách. O tých ďalších sa však píše menej. Je to škoda, pretože tieto výstavy významnou mierou prispievali k rozvoju priemyslu, vedy, kutúry, umenia a samozrejme aj remesiel... Prečítajte si článok o budove Svetovej výstavy vo Viedni (v pôvodnom znení), ktorý takejto udalosti v roku 1873 predchádzal.


  

  Při posavádních výstavách světových hle­dělo se mezi jiným hlavně k tomu, aby mi­strovská díla lidského tvoření, ducha a pilnosti na obdiv postavena byla v domě tohoto obsahu důstojném.
     Takovým spůsobem povstaly paláci roz­sáhlé a vnitřní i zevnější ozdobou velkolepé, které v navštěvovatelích neméně trvalý dojem žasnoucího podivení zůstavily nežli nejvýtečnější výrobky průmyslu a umění.
     Mnohé z paláců těchto zmizely, když vý­robky průmyslu, ducha a umění všech národů a států z prostor jich se odklidily. Tak zmi­zely budovy světových výstav 1862 a 1867.
     Jiné přetrvaly dočasné určení své a zů­staly i potom důstojnými předměty podivení naší doby, tak Sydenhamský Crystal Paláce a Palais de l'Industrie, z nichž onen roku 1851 a tento roku 1855 vystaveným předmětům pří­střeší poskytnul.
     Bylo tedy především péčí řídících kruhů, aby výstava, která roku 1873 ve Vídni odbý­vati se bude, jak v každém ohledu tak také v tomto důstojná byla výstav předešlých.
Práter, světoznámý přirozený park jest snad nejpříhodnějším místem mezi všemi, které posud světovým výstavám sloužily. Také bude vídenská výstava zaujímati prostranstvo mno­hem vetší než zaujímala výstava pařížská roku 1867.

     Místo výstavy obsahovalo totiž:
v Londýně (Hydepark)            1851          81 591      čtver. metrů
v Paříži (Champs Elysées)       1855        103 156         «         »
v Londýně (Brompton)            1862        186 125         «         »
v Paříži (Champs de Mars)      1867        441 750         «         »
ve Vídni (v Prátru)                   1875     2 330 631         «         »

     Prostranstvo výstavy vídenské  bude tedy asi pětkrát toliké jako bylo prostranstvo po­slední výstavy v Paříži.
Panu Karlu Hasenaurovi, jenž sestavil pro­jekt, svěřeno bylo také stavení budov výstav­ních.
     Velikou okrouhlinu, železnou budovu vá­žící 40,000 centů, která tvoří střed hlavní bu­dovy, pokryje pan Russel, stavitel Great-Easternu a sydenhamského skleného palácu. Obrovská tato střecha má v průměru 102 metry, tedy víc než dvojnásobně tolik jako největší báné na světě, totiž kupole chrámu svatopetrovského v Římě. Abychom si rozměry tyto snáze předsta­viti mohli, jsou na obrázku našem rozměry této rotundy, pak rozměry kupol průmyslového pa­láců z roku 1862, chrámu svatopetrovského a svatopavelského v Londýně mezi sebou porov­nány; z tohoto porovnáni seznáváme nejlépe obrovskou rozsáhlost rotundy průmyslové vý­stavní budovy z roku 1878.
     S rotundou stýká se galerie 25 metrů ši­roká a 905 metrů dlouhá. V této hlavní galerii bude v pravidelných distancích 16 příčných galerií, tak že po obou stranách hlavní galerie 24 ze tří stran uzavřených dvorů povstane.
     Tyto dvory umožňují osvětlení všech vý­stavních prostor vysokým bočným světlem; usnad­ňují provětrávání místností a nad to dopouštějí velmi vítané rozšíření prostory pro jednotlivé odbory.
     Jiná výhoda vídenské výstavní budovy jest, že z venku do všech prostor snadno přistoupiti možno, že se uvnitř snadno orientujeme a že do pohodlné omezené prostory jednotlivých států přímo z venku vejíti lze.
     Co do architektonického spořádání, roz­dělil Hasenauer průmyslový palác na tři díly, na velkou čtvercovou prostřední budovu, jejíž středem je rotunda, a na dva postranní  dvory podlouhlé   podoby. Vedle 32  východů   čili vchodů na průčelních stranách příčných galerií zvou nás  ku vstoupení  čtyry  mohutné hlavní portály; jeden z nich jest určen pro obecenstvo přicházející praterskou    alejí, druhý pro obecenstvo přicházející stromořadím ohněstrojců.
     Za průmyslovým palácem zdvihá se síň strojní k tomu určená, aby divák přerozmanité mašiny v plné činnosti spatřil.

     Rovnoběžně s pravým příčným průčelím palácu průmyslového naproti menšímu ramenu dunajskému zdvihá se budova pro výstavu umě­leckou.
     Prostranstvo mezi budovou umělecké vý­stavy a mezi palácem průmyslu bude obsaho­vati sochy a jiná umělá díla.
     S budovou umění souviseti budou dva pa­vilony pro Exposition des Amateurs. Tam budou umístěny soukromé sbírky děl uměleckých, které posud na veřejnosti nebyly.
     Po obou stranách umělecké budovy nachází se veliká rostlinárna a vodárna pro vodní rost­liny a zvířata; mezi hlavní alejí praterskou a palácem průmyslovým leží park velikými vodo­jemy ozdobený.
     Po obou stranách parku jsou naproti sobe pavilony komise a pro službu poštovní a tele­grafní, potom nádherně upravené pavilony císař­ské rodiny a poroty.
     Pro případ deštivého počasí postaráno jest i krytými chodbami v pravo a v levo hlavního vchodu o to, abychom suchou nohou do výstavní budovy se dostali. Spolu mohou vozy jedoucí i alejí ohněstrojnou až k pobočnímu portálu vý­stavní budovy dojížděti.
     Z průmyslového  palácu vedou opět kryté i chodby do síně strojní a k výstavě umělecké.
     Park táhnoucí se mezi palácem průmyslovým a síní  strojní  určen jest k výstavě věcí stavebních.
     Mimo to otevrou se okolo výstavního pro­stranstva restaurace (22) se zvláštními ohra­dami a ve dne v přímém spojení s výstavou.
Pod dvorem umění dělí rameno Dunaje, přes něž tři mosty vedou, vlastní prostranstvo výstavy od rozsáhlého parku, jenž ve spo­jení s dunajskou 40' širokou hrází usta­noven jest k výstave hospodářských předmětů a koní. Zmíněná hráze slouží k výstave hy­draulických mašin a nástrojů.
     O komunikaci je náležitě postaráno. Dvě železnice, severní a státní dráha budou přivážeti  pocestné  na výstavní  nádraží za strojovou síní.
     Po Dunaji, jenž před výstavou upra­ven bude, budou dojížděti  parníky až k místu výstavy. Provazová dráha podél ohněstrojné aleje rozvážeti bude osoby. Také koňská dráha sahati bude svými kolejemi z různých stran až blízko k místu výstavy.
     Pro  vozy  ustavena jsou místa, kde okolo 2000 povozů směstnati se může.
Podle všeho toho můžeme se nadíti, že světová výstava roku 1873 v žádném ohledu nezůstane za dřívějšími výstavami.

(Prepis z kalendára „ Moravsko-slezský Domácí Přítel“ pre rok 1873 vydaného tlačiarňou a vydavateľstvom Karla Winikera v Brne)
 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria