Články
Tridsať rokov Klubu výtvarníkov v Skalici Tlačiť E-mail

Tretie uzavreté desaťročie od vzniku najstaršieho výtvarného združenia (zväčša) neprofesionálnych výtvarníkov na Slovensku sa oslávilo v najmladšom hoteli na Slovensku, ktorý má naviac nie krížik, ale hviezdičku. Štvorhviezdičkový hotel Patriot v Skalici sa stal miestom  vyjadrení vďaky, pôct a záväzkov zástupcov mesta, kultúrnych združení, sponzorov a tiež zmieneného klubu. Samozrejme, k oslave patrí aj dobrá hudba (Cifra zo Skalice) a niečo pre labužnícke jazýčky. Keďže akcia mala pokračovanie aj v neformálnejšom prostredí (kde som bohužiaľ už nebol), dúfajme, že to skončilo ako-tak kultúrne (ak nie, tak potom pśśśt!)...  (ai)

   
 
Už neuveriteľne rovných tridsať rokov nepretržite pôsobí Klub výtvarníkov v Skalici, v súčasnosti pri oddelení kultúry Mestského úradu. Skalické výtvarné združenie dnes tvorí už takmer tridsať členov rôznych generácií a zamestnaní pochádzajúcich postupne už z celého Záhoria. Vzniklo v októbri 1977 z iniciatívy niekolkých výtvarníkov, J. Patku, prvého predsedu Klubu, Š. Zajíčka metodika a kurátora výstav, R. Fürstenzellera hovorcu, ktorí boli aj členmi prvého výboru Klubu.
Ďalšími aktívnymi členmi Klubu pri jeho zrode a pôsobení boli A, Hanzalík, B. Vandura, J. Vratislavský, O. Kroupa, Š. Janičák, M. Korčák, V. Kováč, R Bendík, P. Pollák, M, Hruboš. Neskôr pribudli J. Hertl, M. Říhová, J. Chrena, R Kovarovič, I. Orgoň, J. Petrovič, H. Veselá a najnovšie celý rad dalších, už mladších autorov,
Po J. Patkovi od roku 1984 predsedom Klubu sa stal J, Hertl, ktorého vystriedal v roku 2002 A. Irša a najnovšie v roku 2006  F. Bolebruch. Z pracovníkov Mestského kultúrneho strediska v Skalici mali Klub na starosti najmä A. Hornáčková, M. Říhová, G. Špörkerová a J. Koutná. Základom činnosti Klubu bola od počiatku stanovená pevná koncepcia pravidelných členských výstav počnúc od roku 1978 poriadaných v dvojročných intervaloch spolu s vydaním príslušnej publikácie k výstave. V období medzi členskými výstavami boli poriadané individuálne výstavy jednotlivých členov Klubu. Okrem toho sa členovia Klubu od samého počiatku pravidelne stretávajú vždy v prvom piatku v mesiaci, kde prejednávajú organizačné otázky, hodnotia prinesené domáce práce a študujú odbornú literatúru z klubovej knižnice.
Okrem spoločných a individuálnych výstav sa členovia Klubu zúčastňujú aj na regionálnych, krajských a celoslovenských výstavách neprofesionálnej výtvarnej tvorby s početnými oceneniami. V roku 2003 k 25. výročiu svojho vzniku obdržal Klub Poctu riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave.
Popri výstavách sa členovia Klubu zúčastňujú početných sympózií a plenérov doma a v zahraničí. V praktickej výtvarnej činnosti usporiadal Klub kreslenie, maľovanie a modelovanie podľa modelu s lektormi F. Cundrlom, B. Zemanom, L. Hološkom, plenéry na Branči, v Mokrom Háji, sympóziá v Skalici.
Za tridsať rokov svojej činnosti Klub usporiadal spolu 15 členských výstav s ich reprízamy spolu 207 výstav, z toho 92 spoločných a 115 individuálnych doma a v zahraničí v Česku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku s návštevnosťou približne 210 tisíc osôb. Vo výtvarnovzdelávacej činnosti členovia Klubu navšte­vujú ateliéry umelcov (J. Kostka, A. Brunovský, F. Cundrla, R. Uher, T. Bártfay, J. Želibský, E, Bachratá-Linhartová, M. Komáček), galérie (SNG, GMB v Bratislave, ZG v Senici, GVU v Hodoníne), Partnerské vzťahy nadviazal a rozvíjal Klub najmä s bývalou Skupinou pěti z Veselí nad Moravou, V 88' s F. Gajdom zo Strážnice, Kunstkreis z Hohenau a Klubom výtvarníkov zo Štúrova.
Výsledkom sústavnej činnosti Klubu je aj prijatie jeho štyroch členov do profesionálnych výtvarných združení v Bratislave (H, Veselá, R Fürstenzeller, A. Hanzalíka M. Korčák).
Vo výtvarnom profile skalického Klubu výtvarníkov je tradične najviac zastúpené maliarstvo a v ňom dominuje krajinomalba. Prevažuje realistickoimpresívny prístup v zobrazení domácej krajiny R. Fürstenzellera, J. Hertla, R Kovaroviča, J. Palkoviča-Dopieru, Š. Horínka, Š. Janičáka, J. Petroviča, V. Jankovičovej, J. Siahovej aj s geo­metrickými skladbami R. Bendíka, V. Peltznerovej, J. Hotařovej a abstraktnejšími polohami J. Vratislavského, V. Kováča, M. Kindera v technike najmä oleja ale aj akvarelu alebo pastelu, prípadne ich kombinácie,
Menej je zastúpená figurálna maľba najmä v monochrómnych portrétnych polohách R Fürstenzellera, impresívnych J. Chrenu, Š. Horínka, R. Kovaroviča s historickými inšpiráciami M. Hruboša, geometrickou symbolikou V. Peltznerovej, dekoratívnymi skladbami E. Nádlerovej, V. Jankovičovej.
Zátišie je v rozmedzí od realistických drobnopisných kvetinových tvarov J. Petroviča cez dekoratívne postupy V. Jankovičovej, J. Blahovej až po plošnú abstrakciu J. Hotařovej,
Sochárstvo na pôde Klubu je prezentované v širšom tvorivom diapazóne počnúc od abstraktných objektov a senzuálnych aktov A. Hanzalíka cez objekty A. Iršu, domaľované asambláže Š. Janičáka, realistickejšie geometrické tvary J. Patku až po ľudové inšpirácie F. Bolebrucha a A. Machaja,
V kresbe prevažuje krajina, či už monochrómna rudková a tušová Š. Janičáka, kontrastná tušová a farebnými ceruzkami Š. Zajíčka, ceruzková P. Polláka, J. Hertla, pričom figurálnym skladbám sa venuje M. Říhová, R. Kovarovič a Š. Zajíček. Úplne ojedinele sa objavuje grafika u H. Veselej.
V užitom umení dominuje keramika v abstraktných tvaroch objektov, nástenných kompozícií a tanierov M. Korčáka, menších prehýbaných tvarov predmetov a plastík P. Polláka, abstraktných motýľov a súprav M. Pollákovej a volných keramických plastikách a reliéfoch H. Veselej. Návrhy na nábytok pochádzajú od A. Iršu. Grafickému dizajnu sa venuje E. Timko a karikatúrou sa zaoberal J. Tvrdý.
Vo fotografii prevažuje krajina v zobrazení prírody a jej štruktúr l. Orgoňa, panorám prírody a pamiatok M. Sychu a E, Timka, ktorý sa venuje aj inscenovanej reklamnej fotografii.
Veríme, že okrúhle tridsaťročné jubileum Klubu výtvarníkov v Skalici bude potrebným povzbudením aj do jeho ďalšej plodnej činnosti v bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti.

 
Štefan Zajíček (text z publikácie k výročiu klubu)

 

  
Z oslavy 

 

Zopár odkazov:

Je to pre mňa taká vzácna chvíľa, že vám môžem popriaf všetko najlepšie k 30. výročiu založenia Vášho Klubu výtvarníkov v Skalici. Vysoko si vážim Vašu mnohoročnú výtvarnú aktivitu a všetkých Vás v Klube čo najsrdečnejšie pozdravujem. Ak mi to zdravie dovolí rád prídem medzi Vás.
akad. soch. Tibor Bártfay

Prosluněné vzpomínky
Vzpomínám po mnoha letech na krásné chvíle, které jsem prožil s Vámi, nadšenými výtvarníky ze Skalice. Uvědomuji  si to teď, když už dvacet let učím na vysoké škole a vzpomínám si na Vás po třiceti letech, čím dal tím víc, že jste tvořili krásnou partu zanícenou pro umění. Vzpomínám si taky na výlet na hrad Branč, malířský plenér, kde dodneška cítím ty večery provoněné mateřídouškou, kdy jsme seděli u ohně a kecali o umění. Prostě pro mne Skalica znamená město prosluněné sluncem a prozářené pohodou a úžasné kamarády.
Docent František Cundrla, akad. mal vedúci Ústavu výtvarnej tvorby Fakulty architektúry ČVUT Praha

Před třiceti lety jsem měl možnost potkat se se skupinou lidí ze Skalice, na kterých mne zaujala jejich kreativita a tvořivost. Byla to kreativita a tvořivost nezávislá na věku, povolaní a výtvarné zkušenosti. Tehdy jsme se snažili – sice jen krátce - prostřednictvím společných konzultací vést tvůrčí dialóg o jejich výtvarných dílech. Snad se tato setkání pro ně stala alespoň nepatrným prínosem a inspirací.
Chtěl bych Vás všechny pozdravit a veřím, že jste své výtvarné schopností udržovali a zdokonalili do brilantního uměleckého projevu. Přeji Vám mnoho tvúrčí energie do dalších let.
akad. soch. Bořek Zeman

Maľovanie je ako milovanie. Kto ho má rád, víťazom sa stáva a stres odbúrava - to sa spáva. Blahoželám vífazom, Klubu výtvarníkov v Skalici.
akad. mal. Marián Komáček

 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria