Nástroje
Uhlová brúska Tlačiť E-mail

Uhlová brúska vybavená vhodným nástrojom je efektívnym náradím k masívnemu  úberu materiálu aj k precíznemu opracovaniu povrchu. Na opracovanie dreva  používame ľahké kompaktné brúsky s výkonom od 650 do 1400 W. Vhodnejší  je stroj s reguláciou otáčok, pretože pri brúsiacom procese sa môže vhodným nastavením zabrániť „páleniu“ opracovávaného povrchu materiálu, aj pracovného nástroja. Regulácia otáčok býva spravidla v rozsahu od 3000 do 11 000 otáčok.
 

V tomto nástroji môžeme vidieť efektívneho zástupcu dláta a to aj napriek inému princípu činnosti, založenom na rotačnom pohybe. Mimoriadne dôležitá je bezpečnosť práce, ktorá kladie pri použití s uberacími kotúčmi na spotrebiteľa ešte vyššie nároky ako použitie motorovej píly. Uhlová brúska nemá brzdu ktorá sa aktivuje pri spätnom vrhu. Pri páde z rúk nemusí prísť k zastaveniu stroja, aj keď je štandardne každý stroj vybavený kolískovým spínačom ktorý by mal stroj pri páde zastaviť. Taktiež je tu reálne nebezpečenstvo neželaného rozbehu stroja v prípade zapnutého spínača a napojenia na prívod elektrického prúdu. Veľmi praktickým bezpečnostným prvkom v tomto prípade je ochrana stroja proti neželanému spusteniu, ktoré je súčasťou niektorých výrobkov.

  

Názvoslovie uhlovej brúsky

 

Ďalším rizikovým faktorom je malá vzdialenosť medzi pracovným nástrojom, rukami a tvárou používateľa. Bezpečné držanie stroja, používanie krytov, rukavíc, okuliarov, chráničov sluchu  a vhodná pracovná poloha sú pri práci s uhlovou brúskou nutné.  Manipulácia so strojom ktorý je pod napätím (aj v stave pokoja), vyžaduje plné sústredenie. Výmenu nástroja robíme len s vytiahnutou vidlicou prívodného kábla. Čo sa týka použitia krytov, je tu ešte možnosť dodatočnébo vybavenia uhlovej brúsky špeciálnym krytom, ktorý je dodávaný aj k niektorým uberacím kotúčom ako príslušenstvo.


Poloha krytu pri obrábaní uberacími kotúčmi

Pri použití uhlovej brúsky na opracovanie dreva sa stretneme s niekoľkými neštandardnými prípadmi, ktoré sa pri iných činnostiach nevyskytujú. Jedná sa o napríklad o zaplnenie priestoru pod spínačom drevným prachom, pilinami a stružlinami, čo znemožní vypnutie stroja. V tomto prípade je vhodné prerušenie chodu stroja vytiahnutím prívodného kábla zo zdroja napätia. V praxi sa používa aj odstránenie nečistoty z priestoru spínača za chodu stroja a jeho následné vypnutie. Podľa štatistík je spotrebiteľská skupina ktorá pracuje s drevom a uhlovými brúskami menšia ako 2%. Užívateľ je v tomto prípade spotrebiteľsky znevýhodnený a je malá pravdepodobnosť riešenia problému zo strany výrobcov náradia.   Samozrejme, v záujme bezpečnosti práce používatelia pristupujú svojským spôsobom k riešeniu problému. Ako najvhodnejšie sa javí zabránenie vniku kúskov dreva do medzery pod tlačidlom spínača. Používa sa napríklad kondóm s ustrihnutým koncom, ktorý prekryje spínač a zabráni rizikovému stavu. Nech znie uvedený spôsob akokoľvek „neprofesionálne“, je v skutočnosti bezpečným a efektívnym spôsobom eliminácie rizikového stavu. Tvrdeniam dodávateľov uhlových brúsok, že tento nástroj je určený výlučne na opracovanie kovu odporuje prezentácia výrobku ako stroja pre univerzálne použitie, častokrát s priamym uvedením použitia (opracovanie kovu, kameňa a betónu , dreva a plastov). Taktiež široká ponuka nástrojov určených pre uhlové brúsky potvrdzuje univerzálne použitie stroja pri delení, brúsení, kartáčovaní a leštení kovových aj nekovových materiálov. Zarážajúce je, že na základe prieskumu urobeného priamo v predajniach, sa špecifikácia výrobku v podaní predajcov mení prakticky v priebehu jedného rozhovoru.
Ďaľším sporným prípadom je čistenie stroja s demontovaným krytom elektroniky. Pri práci s drevom dochádza k rýchlemu zaneseniu ventilačných otvorov a  dutín v priestore elektronickej časti stroja  výnimočne už priebehu jedného pracovného cyklu. Vonkajšie očistenie aj s použitím stlačeného vzduchu nemusí byť v tomto prípade účinné, čo môže viesť pri pracovnom nasadení k závažnému poškodeniu stroja. Paradoxne nemusí byť uznaná záruka, pretože k poškodeniu neprišlo z dôvodu vadnosti výrobku, ale špecifickým použitím a nedostatočnou údržbou zo strany spotrebiteľa... Keďže čistenie v servisných centrách je pre vysokú intenzitu tohoto v podstate „banálneho“ javu mimoriadne neefektívne, stroje sú čistené spotrebiteľmi doma. Ku cti predajcov náradia treba spomenúť, že aj keď nie je uvedený spôsob úplne v súlade s podmienkami použitia, je riešenie prijímané s pochopením v prípade ak je preukázateľné, že závada stroja nevznikla uvedeným spôsobom čistenia, ale má inú príčinu.


Uberacie kotúče
Koncom minulého storočia sa princíp rezného zubu motorovej píly začal používať aj u kotúčov určených pre uhlové brúsky. Používa sa niekoľko typov nástrojov, ktorými môže byť uhlová brúska vybavená. Reťazové kotúče patria pre priaznivú cenu medzi najrozšírenejšie. Najskôr sa u nás začali používať švédske výrobky TOOLBOX, neskôr výrobky  s označením OMEGA, EXPERT-MODECO, TECHMET, VOREL, TOPEX... 

Reťazové kotúče využívajú klasickú pílovú reťaz, ktorá je uložená v drážke tvorenej priestorom medzi dvomi profilovanými kovovými kotúčmi spojenými bodovým zváraním. Reťaz obopína celý priemer a je v drážke voľná. Krátko po roztočení kotúča sa vyrovná rýchlosť reťaze s kotúčom. Pri slabom úbere materiálu, je tento kotúč bezproblémový. Pri vyššom úbere materiálu však dochádza k zastaveniu reťaze a preklzovaniu kotúča. Toto sa stane aj pri zábere v sukovom či  tvrdom dreve. U kotúčov je tento jav distribútormi uvádzaný ako bezpečnostný prvok. Pri častých zastaveniach sa však opotrebúva trením vedenie reťaze a aj reťaz sa používaním mierne roztiahne. Výsledkom je výrazná vôľa reťaze, ktorá sa prejavuje vibráciami a stratou efektivity obrábania pre vysokú mieru preklzovania reťaze. Na základe uvedeného opotrebenia  môže prísť až k uvolneniu bodového zvaru a zatlačeniu reťaze do drážky. Takto poškodený kotúč je mimoriadne nebezpečný, preto sa musí ihneď vyradiť z prevádzky. Opačným problémom môže byť zablokovanie reťaze v drážke. Do priestoru drážky sa dostávajú piliny a drevný prach. Postupne dochádza k úplnému znehybneniu reťaze v drážke. Kotúč ktorý stratil funkciu preklzovania môže mať nepravidelný tvar. Reťaz sa spravidla ukotví v niektorej z krajných polôh. Taktiež natlačenie nečistoty do priestoru drážky môže mať za následok postupné roztváranie kotúča s deštruktívnymi účinkami. Rizikové je aj pretrhnutie reťaze a jej vrhnutie proti požívateľovi, či do priestoru v jeho okolí. Tento stav môže vzniknúť nevhodným spôsobom práce a údržby nástroja. Používanie  nepoškodených kotúčov, pravidelná kontrola ich stavu, a včasné vyradenie poškodených nástrojov z prevádzky je najlepšou prevenciou úrazov.
Na základe potrieb užívateľov prešli aj reťazové kotúče inováciou. Následníkmi prvých reťazových kotúčov sa stali reťazové kotúče s vysokou hustotou zubov (LANCELOT, SQUIRE).

Tieto kotúče sú taktiež z dvoch profilovaných plechov medzi ktorými je umiestnená reťaz, ale sú rozoberateľné. Princíp umožňuje výmenu reťaze, vyčistenie drevným prachom a pilinami zaneseného priestoru a taktiež celkovú kontrolu stavu súpravy. Vyrábajú sa aj kotúče pre tandemové použitie, teda dva a viac kotúčov vedľa seba, čím sa dosiahne výraznejšieho úberu materiálu. Reťaze na tento účel sú vyrábané firmou OREGON. Po stránke bezpečnosti aj efektivity práce sú na tom zmienené kotúče lepšie ako klasické reťazové kotúče.
Na  princípe rezných zubov reťazových píl je založená aj konštrukcia kotúčov z profilovaného oceľového plechu (ARBORTECH, KAINDL...) ktoré sú však vyrobené z jedného kusu.

Striedavé umiestnenie zubov so zaobleným  profilom väčšieho priemeru na obvode kotúča pridali nástroju na účinnosti.  Tieto kotúče vynikajú silným úberom materiálu, veľmi dobrým odvodom stružliny, oblou stopou po nástroji. Kotúče sa vyznačujú stálosťou vlastností počas používania, takmer až do úplného spotrebovania rezného zubu brúsením. Uvedeným kotúčom urobilo zlú reklamu tvrdenie, že môže prísť k deštrukcii kotúča v priebehu práce.  Poškodenie vytrhnutím časti kotúča počas práce však nebolo u zmienených kotúčov v priebehu niekoľkoročných dodávok na náš trh preukázané. Môžeme však pripustiť, že existujú výrobky, ktoré nedosahujú bezpečnostných parametrov hore uvedených kotúčov.
Výrobky na princípe hobľovacieho zubu sú veľmi efektívne aj pri opracovaní mokrého dreva a zanechávajú pomerne čistú stopu. Pretože výrobky tohoto druhu nebývajú štandardne vybavené plnohodnotným návodom na použitie a taktiež chýba odborná literaratúra, je potrebné zdôrazniť niektoré skutočnosti ktoré majú vplyv na bezpečnú prevádzku. Je treba vyvarovať sa zbytočnému treniu hladkých bočných plôch kotúča o materiál počas pracovnej činnosti. Kotúč môže byť takýmto nevhodným používaním oslabený. Jedná sa skutočne o nesprávny návyk s výrazným rozšírením.  
Poslednými z rady výrobkov na hrubé uberanie drevnej hmoty sú nástroje na princípe frézy s vymeniteľnými reznými doštičkami (ARBORTECH INDUSTRIAL WOODCARVER).

Pevný kovový kotúč je v pravidelných v rozostupoch vybavený tromi reznými telieskami z tvrdokovu.  Tieto majú kruhový obvod, sú vymeniteľné a v prípade potreby (zatupenia, alebo iného poškodenia) sa dajú rezné vlastnosti obnoviť pootočením telieska, alebo sa telieska dajú vymeniť za nové. Nástroje s tvrdokovovými telieskami  zo spekaných karbidov wolfrámu (prípadne iných kovov) pojených kobaltom mimoriadne dobre držia ostrie. Vibrácie sú z dôvodu nízkeho počtu pracovných teliesok vyššie ako u reťazového kotúča a účinok je v prípade práce s mokrým, obzvlášť mäkkým drevom nižší. Uvedený výrobok je teda vhodnejší pre prácu v tvrdom, alebo suchom dreve. Tvrdokovový kotúč nemá tendenciu zarezať sa do materiálu viac ako je treba, čo je bežný jav u kotúčov reťazových, a taktiež je bezpečnejší. Výraznou nevýhodou je vysoká cena výrobku.

 

Hrubovacie kotúče
Na strojné rašpľovanie sa používajú kovové kotúče so sekanými zubami na pracovnej ploche (prípadne aj obvode) kotúča. Nevýhodou je rýchle opotrebenie rezných hrán zubov, ktoré je neobnoviteľné. Preto sa využívajú vo väčšej miere kovové kotúče s nanesenou vrstvou tvrdokovových zŕn nepravidelného aj pravidelného tvaru. Vyrába sa nekoľko typov kovových kotúčov, ktoré sa odlišujú profiláciou pracovnej plochy aj veľkosťou či tvarom tvrdokovových teliesok. Kotúče s nepravidelnými zrnami sa bežne predávajú aj u nás (napríklad BOSCH), kotúče s mikrotelieskami v tvare ostrých kužeľových hrotov (GALAHAD) sa v súčasnosti dajú zakúpiť len v zahraničí, čo sa však môže v krátkej dobe zmeniť. Tanierové kotúče majú vysokú účinnosť pri úbere materiálu pri finálnom opracovaní a taktiež obnovenie účinnosti sa robí veľmi jednoducho. Strata brúsneho efektu vzniká zanesením zŕn drobnými čiastočkami dreva, ktoré je treba odstrániť. Namočením kotúča do vody sa naruší súdržnosť drevnej hmoty mezi jednotlivými zrnami a následné odstránenie nečistoty oceľovým, alebo mosadzným kartáčom je už celkom jednoduché. Kovové kotúče majú vysokú účinnosť pri práci s tvrdými drevinami, avšak majú nižšiu účinnosť (v závislosti od dreva až nedostatočnú) pri opracovávaní mokrého dreva. Mimoriadnou výhodou je, že tvrdokovové telieska zvládnu prácu v dreve s výskytom klincov a iných cudzorodých prvkov, taktiež sú vhodné na opracovanie problematických drevín ako je subfosílny dub, eben a iné mimoriadne tvrdé a krehké dreviny...  Aj napriek vyššej zaobstarávacej cene sú uvedené kotúče výhodnejšie ako hrubé fíbrové a plátené kotúče a sú bezpečnejšie ako frézovacie a reťazové kotúče.

 


Zaujímavou skupinou výrobkov sú brusné kotúče fíbrové a textilné. Použitie brusných systémov je oveľa bezpečnejšie ako použitie nástrojov na princípe hobľovacích, alebo frézovacích zubov. Riziká plynúce z použitia sú oveľa prijateľnejšie, prípadné následky úrazov nemajú trvalý charakter. Najvýraznejším rizikovým faktorom pri používaní brúsnych systémov je vznikajúci drevný prach, ktorý znehodnocuje pracovné prostredie.  Brusné kotúče sú pripevnené na unášači suchým zipsom, alebo maticou. V ponuke je široké spektrum brúsnych plátien. Kvalitnejšie výrobky obsahujú aj špeciálnu úpravu povrchu ktorá zabraňuje nadmernému zanášaniu a uvoľňovaniu brúsnych zŕn, zahrievaniu kotúča a umožňujú aj jednoduchšiu údržbu. Vyššiu cenu v tomto prípade vyváži dlhšia životnosť. Trvanlivosť brúsnych kotúčov sa dá zvýšiť používaním špeciálneho gumeného čistiaceho hranolu, čistením priľnutého drevného prachu oceľovým kartáčom (v prípade fíbrových kotúčov je prípustné použitie vody).
 
Zdroje:
KING ARTHUR'S TOOLS: King Arthur's Tools Assembly Instructions For Lancelot and Squire, Tallahasee, USA 200?
Materiály spoločností BOSCH, METABO, MAKITA, DeWALT, ARBORTECH, KAINDL
Informácie predajcov náradia
Test náradia na akcii "NEFSETŘEZ" Lučina 2009

 

 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria