Články
Ako na dotácie - projekt "Kátovský kat" Tlačiť E-mail

Častou otázkou (nie len) rezbárov je, čo urobiť pre to, aby sme získali zdroje na realizáciu zaujímavých myšlienok. Často sú skloňované výrazy ako dotácia, eurofondy, granty... Lenže, priložme ruku na srdce a priznajme si svoje nedostatky: ak aj vieme tvoriť, vieme sa aj k možným zdrojom dostať? Obzvlášť výtvarníci ktorí sa tvorbou živia, môžu v nasledovných riadkoch nájsť inšpiráciu, získať odvahu a možno aj priamo radu v diskusii. Výsledkom by mal byť konštruktívny výstup v podobe (Vašich) projektov, ktoré by možno nikdy neuzreli svetlo sveta. Ako ukážkový príklad bude predstavený projekt "Kátovský kat".

Do Programu obnovy dediny (POD) v roku 2010 zaslalo svoje žiadosti celkom 504 obcí a 37 mikroregiónov. Obce a mikroregióny uviedli spolu 541 požiadaviek na dotácie. Celková požadovaná suma bola 1.690.408,- €.
Z celkového počtu žiadostí bolo 99 na dotačný titul C8 - štúdie a projektové dokumentácie (18% z celkového počtu žiadostí), 221 na dotačný titul C9 - drobné realizácie (41%), 30 na dotačný titul C10 - osvetovo-propagačné aktivity (6%) a kombinovaných požiadaviek bolo 118 (22%). 73 žiadostí (13%) vzhľadom na nesplnenie formálnych kritérií nebolo posudzovaných.
Na základe rokovania Rady Environmentálneho fondu bolo pridelených 182 dotácií, z toho 166 obciam a 16 mikroregiónom. Celková pridelená suma činila 659.528,43 €.Uspokojených bolo 33,6% všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.623,78 €.

Na implementácii projektov má spravidla zásuhu niekoľko subjektov. Logá donorov a posudzovateľov projektu Vás privedú k mnohým potrebným informáciám (kliknite na obrázok). Logá - Program obnovy dediny, Ministerstvo pôdospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja a Slovenská agentúra životného prostredia.

 Medzi úspešné projekty patrí aj projekt Obce Kátov - Kátovský kat. Obci bola priznaná dotácia vo výške 3.500,-€, cena realizácie je 4.000,-€ (obec sa podieľa na financovaní čiastkou 5% z uvedenej sumy) a po uskutočnení výberového konania zrealizuje prácu domáci rezbár, sochár a publicista Andrej Irša. Čo však predchádzalo schváleniu? Tento článok má za úlohu priblížiť proces predkladania a schvaľovania žiadostí, pretože v tejto oblasti existuje veľa predsudkov.
Poďme sa pozrieť na dôvody, ktoré k schváleniu dotácie prispeli.

Mohli by sme povedať, že každá lokalita je niečím zaujímavá. História, súčasnosť, príroda, poloha, atrakcie... Niekedy si prednosti ako domáci ani neuvedomujeme, nevieme ich svetu ponúknuť a nevieme ich prezentovať ani tam, odkiaľ by mohla byť podaná pomocná ruka. Obec Kátov leží na ľavom brehu rieky Moravy v blízkosti lužných lesov, medzi mestami Holíč a Skalica. Je tzv. prímestskou zónou, vhodnou na voľnočasové aktivity (jazda na bicykli, prechádzky, rybárčenie, záhradkárčenie...). K prednostiam patrí aj veľmi dobrá infraštruktúra (všetky inžinierske siete) obec má zrekonštruované cesty, napojenie na hlavnú cestu na dvoch miestach a cez obec prechádza železnica. Pri pohľade do minulosti sa Kátov taktiež nestratí. Pri povrchových zberoch archeologického materiálu (predovšetkým črepov) sa vyskytujú nálezy z obdobia neolitu i eneolitu – kultúry s lineárnou keramikou, lengyelskej  a  bádenskej  kultúry  ďalších, čo potvrdzuje že okolie Kátova bolo vyhľadávaným sídelným miestom. Veľmi zaujímavým a vzácnym nálezom  je nátepná kamenná doštička kultúry zvoncovitých pohárov (1900 p. n. l.), ktorá je uložená v expozícii archeológie v Záhorskom múzeu v Skalici. Aj v neskorších obdobiach malo okolie Kátova strategickú úlohu. Lokalita bola využívaná ako brodné miesto cez rieku Moravu. V ústnom podaní sa dochovala legenda, ktorá vraví, že v okolí terajšieho Kátova sa nachádzali v minulosti dva domy. Jeden patril prievozníkom (možno preto má obec v obecnom erbe loďku) a v druhom býval kat (možno zo slova kat vzniklo slovo Kátov). Nech už to bolo akokoľvek, legendu potvrdzujú aj niektoré geografické názvy, ako názov blízkeho vrchu Šibenica  či smer popod zmienený vrch, kde vraj viedol "katov chodník". V súčasnosti je obec Kátov kľudným miestom s pomerne zachovalou dedinskou architektúrou a pekným okolím. Blízkosť prírody a ľahký dosah služieb v blízkych mestách poskytujú obci možnosť ďalšieho urbanistického rozvoja. Napriek uvedeným skutočnostiam, obec nedisponuje významnými obecnými dominantami, ktoré by mohli viazať pozornosť návštevníkov, alebo by charakterovo reprezentovali obec v širších súvislostiach. Starostka obce Terézia Kučerová v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Skalici a akívnymi občanmi uviedla výrazným spôsobom napomohla realizácii myšlienky, ktorá je originálna a je námetom veľmi blízka názvu obce. Výhodou v presadení projektu bol vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Kátov na základe prieskumu (prezentácia Power Point) .

S prihliadnutím k uvedenému sa Obec Kátov rozhodla k zrealizovaniu myšlienky, ktorá rezonovala v mysliach niekoľkých občanov už niekoľko rokov. Zámerom bolo zhotovenie sochy kata. Pôvodné návrhy smerovali k interiérovej realizácii (pamätná izba), avšak v takomto prípade by bol kat skôr doplnkom expozície. Zhotovenie sochy kata ako celoročne verejne prístupnej obecnej dominanty sa naskytlo v súvislosti s výstavbou v lokalite Žliabky.

Urbanistická štúdia zahŕňa aj riešenie verejných priestranstiev. Socha kata s príslušnou parkovou úpravou okolia by bola teda vhodným a celoročne využívaným riešením. Téma, názov obce a historické súvislosti dávajú realizácii potrebný význam. Je potešiteľné, že pre realizáciu bol vybraný spomedzi troch uchádzačov domáci autor. Obec Kátov pri posudzovaní ponúk neprihliadala len k cenovej ponuke, ale aj možnosti následnej údržby diela, podpore lokálnej zamestnanosti a doterajšej spolupráci na realizácii iných projektov. Dôvodom je aj dlhodobá reprezentácia obce a ďalšie výstupy, ktoré majú pozitívne dopady na rozvoj obce, respektíve regiónu. Po vypracovaní projektu na základe výzvy a informácií dostupných na internetových stránkach donora bola odoslaná žiadosť o finančný príspevok

V našom prípade nepredkladá projekt živnostník (aj keď myšlienka môže vzniknúť práve tu), ale Obec Kátov (teda subjekt v zmysle zákona). Môže tak urobiť aj  mesto, región, združenie... Pri predkladaní projektov je dôležitý význam zámeru, kvalita spracovania dokumentov, originalita myšlienky, riešenie kľúčových problémov, udržateľnosť a celkový dopad na očakávaný rozvoj v zmysle priorít na lokálnej, regionálnej, národnej, prípadne medzinárodnej úrovni. Netreba sa však báť realizovať zámery zo zdrojov, ktoré sú na to určené. Platí, že ak nezrealizujeme my svoje myšlienky, zrealizuje svoje myšlienky niekto iný, hoc by tie naše boli lepšie...  Aký je vlastne význam dotačnej politiky? V krátkosti možno povedať, že sa podieľa na harmonickom rozvoji spoločnosti s prihliadnutím k rôznym aspektom problematiky. V tomto sú využívané prieskumy, štatistiky a vlastne celý súbor nástrojov zabezpečujúpcich maximálnu mieru efektívneho využívania zdrojov. Pri realizácii projektov je veľmi dôležitá spolupráca - v našom prípade je to Obec Kátov, Regionálna rozvojová agentúra v Skalici, A-studio Andrej Irša (teda ja ako autor výtvarného a technického riešenia v zmysle požiadavky obce), no a potom horeuvedené inštitúcie, ktoré posudzujú projekty a rozdelujú financie. Po schválení dotácie nasleduje verejné obstaranie dodávateľa prác v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, pretože sa jedná o verejné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Potrebné sú minimálne tri ponuky, pričom najpoužívanejším hodnotiacim kritériom je cena. Forma VO môže byť rôzna - verejná súťaž, oslovenie dodávateľov prác a služieb, prieskum trhu, cenové ponuky, technické parametre... Aj keď je verejné obstarávanie v niektorých prípadoch nelogické (veď kto dokáže poskynúť lepšie parametre realizácie ako domáci realizátor a to z viacerých pohľadov?), je nutné a je preto vhodné sa na túto legislatívnu podmienku dobre pripraviť.

A je tu záver článku, pričom sme takmer zabudli na to najpodstatnejšie: Ako bude vyzerať dielo?

Nuž takto nejako:

Socha kata pre Obec Kátov (projekt "Kátovský kat)


Socha kata bude vysoká cca 4,5 m. Pred katom  bude veľký klát dreva, na ktorý bude smerovať kat nad hlavou dvihnutú sekeru. Realizácia bude doplnená o dve lavičky a informačnú tabuľu.

Diskusia k článku

Zdroje informácií:

Program obnovy dediny (POD)

 

 
svetelsky-oltar-1.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria